• Bestellingen vanaf 15 euro gratis verzonden!
 • Binnen 24 uur verzonden!

Privacybeleid

Langedraaien.nl respecteerd de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteerd, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarde.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 

 1. Website (hierna ook “De website”): www.langedraaien.nl
 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Langedraaien.nl , gevestigd te Achterstraat 20, 4681 AH, Nieuw-Vossemeer, Kvk-nummer: 71900918.

 

Artikel 2 – Toegang tot de website

               

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlik. U zult de websibe alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 – De content van de website

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden alsook technische applicaties die gebruikt worden kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website zijn gebruikt zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 – Het beheer van de website

 

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

– De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

– Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

– De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

               

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn funtionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

– vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

– vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal zijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

 

Uw gegevens worden verzameld door Langedraaien.nl. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificiceerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indiect kan worden geïndentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht op gegevensoverdraagbaarheid, U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via Info@langedraaien.nl of een brief te sturen naar Langedraaien.nl, Achterstraat 20, 4681 AH Nieuw-Vossemeer.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identitteitsbewijs, waarop u uw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

 

In geval van schending van enige wet- of regelgeving waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoongegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan alleen aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

 

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: Info@langedraaien.nl

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegen komt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

 

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 – Achteraf betalen

 

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Langedraaien.nl u verschaft in het kader van een bestelling waarbij achteraf betalen wordt gebruikt, worden door ons – dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden onder meer gebruikt voor:
a) risicoanalyses en kredietwaardigheidstoetsing ten einde overkreditering te voorkomen;
b) het op een correcte manier doen laten verlopen van de communicatie, administratie, klantenrelatiebeheer, het factureren en het incasseren van de vorderingen welke uit de achteraf betaaldienst voortvloeien;
c) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden;
d) Benaderen van u voor (direct) marketingdoeleinden mits dit geschied binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor een volledig overzicht van de verwerkingen welke plaatsvinden bij achteraf betalen, verwijzen wij u naar het Privacy Statement van de door u
gekozen aanbieder.

 

Artikel 12 – Cookies

 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer, mobiele telefoon of tablet. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan ook mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies:
 • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden vansessie- en inloginformatie
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoekaan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welk apparaat het bezoek plaatsvindt.
 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische coockies)
 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuurworden geï
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 13 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behouden wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 15 – Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de beheerder Dhr E. van den Oever, Info@langedraaien.nl

Bedrijfsgegevens


 

Langedraaien.nl
Achterstraat 20
4681 AH Nieuw-Vossemeer
Tel. +31 642805272
Info@langedraaien.nl
KVK nummer 71900918

BTW nummer NL001521004B65

Betaalmogelijkheden


 

Volg ons ook op social media


 

Copyright 2020 Langedraaien.nl

Stel je vraag gerust via Whatsapp!